Skip to main content
Smartility

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOP- EN ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN

BINX Smartility B.V. Bolwerk 2

7141 JM Groenlo

T (085) 53 63 000

Deze Algemene Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, overeenkomsten en daarmee verband houdende rechtshandelingen waarbij BINX Smartility B.V. en/of een of meer van haar werkmaatschappijen en/of deelnemingen, verder te noemen ’BINX’, zaken en/of diensten van een derde, verder te noemen ’Leverancier’, betrekt of aan een derde, verder te noemen ’Onderaannemer’ een opdracht van onderaanneming verstrekt.

Waar hierna ‘Onderaannemer’ wordt genoemd wordt tevens bedoeld ‘Leverancier’.

ARTIKEL 1 — ALGEMENE BEPALINGEN

 1. De aanbieding van Onderaannemer die aan de overeenkomst ten grondslag ligt, wordt geacht juist en volledig te zijn. Blijkt na totstandkoming van de overeenkomst dat de aanbieding niet juist of volledig was dan zijn de nadelige consequenties daarvan voor rekening en risico van Onderaannemer.
  1. De overeenkomst vervangt eventuele eerder met betrekking tot het werk tussen BINX en Onderaannemer gemaakte afspraken.
  1. De technische specificatie en/of het bestek, de daarbij behorende tekeningen, processen-verbaal, alsmede de staat van wijzigingen, toelichting en aanvulling alsmede alle overige op het werk betrekking hebbende stukken, zijn door Onderaannemer ontvangen en liggen zo nodig voor Onderaannemer bij BINX ter inzage. Onderaannemer wordt geacht inzage te hebben gehad in alle ter zake relevante bescheiden. Voorts wordt Onderaannemer geacht alle overige door hem gewenste inlichtingen te hebben verkregen.
  1. Na totstandkoming van de overeenkomst is het Onderaannemer niet toegestaan om tot en met een jaar na oplevering van het werk door BINX aan de opdrachtgever van BINX, rechtstreeks offertes uit te brengen of aanbiedingen te doen aan de opdrachtgever van BINX voor leveringen of werkzaamheden. Bij overtreding hiervan is Onderaannemer aan BINX een direct opeisbare contractuele boete verschuldigd van € 10.000,00 per offerte dan wel aanbieding. Het bepaalde in dit artikellid blijft buiten beschouwing in geval van voorafgaande schriftelijke toestemming van BINX.
  1. Overeenkomsten van onderaanneming worden altijd aangegaan onder voorbehoud en de ontbindende voorwaarde van doorgang van het werk waarop de overeenkomst betrekking heeft, goedkeuring van de met Onderaannemer gesloten overeenkomst door de principaal van BINX of de directie van het werk en de daadwerkelijke toepassing van de in de opdracht genoemde materialen c.q. de uitvoering van de in de opdracht genoemde werkwijzen. Indien de overeenkomst tussen BINX de principaal om welke reden dan ook eindigt heeft BINX het recht de overeenkomst met Onderaannemer te ontbinden, waarbij enkel dient te worden afgerekend de reeds geleverde feitelijke prestatie. Onderaannemer heeft geen recht op vergoeding van schade, van AK, winst, risico, misgelopen omzet of welk positief of negatief contractsbelang dan ook.
  1. Indien twee of meer partijen krachtens een en dezelfde (onderaannemings- of leverings)overeenkomst gezamenlijk Onderaannemer zijn, is elk van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving van de totale overeenkomst.
 1. Onderaannemer doet jegens BINX uitdrukkelijk afstand van het retentierecht als bedoeld in artikel 3:280 BW. Onderaannemer is niet gerechtigd tot verrekening van zijn verplichtingen met hetgeen hij van BINX uit welke hoofde dan ook te vorderen heeft.
  1. Wijzigingen in kosten en prijzen, waaronder loon- en brandstofkosten, materiaalprijzen, sociale lasten en belastingen zijn niet verrekenbaar, ook niet op grond van artikel 6:248 of 6:258 BW.
  1. Onderaannemer kan en zal de rechten en verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BINX. Vorderingen van Onderaannemer op BINX zijn uitdrukkelijk (goederenrechtelijk) onoverdraagbaar en dus niet vatbaar voor cessie, verpanding, etc.
  1. Onderaannemer zal de uitvoering van zijn verplichtingen uit de overeenkomst noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BINX. BINX heeft het recht aan de toestemming voorwaarden te verbinden. De toestemming van BINX laat overigens de aansprakelijkheid van Onderaannemer voor derden aan zijn zijde onverlet.

ARTIKEL    2    —    WETTEN,    VOORSCHRIFTEN    EN VERGUNNINGEN

ARTIKEL 3 — VERPLICHTINGEN ONDERAANNEMER IN HET KADER VAN LEVERINGEN

c.q. de voor levering overeengekomen termijn is steeds het fatale tijdstip c.q. de fatale termijn, hetgeen inhoudt dat Onderaannemer door het verstrijken van dit tijdstip c.q. deze termijn zonder nadere ingebrekestelling in verzuim verkeert.

3.5.    Indien BINX Onderaannemer verzoekt de levering uit te stellen zal Onderaannemer de zaken en/of de hiervoor bestemde materialen en onderdelen deugdelijk verpakt en herkenbaar bestemd voor BINX opslaan en BINX vrijwaren voor verlies, beschadiging en uitoefening van rechten door derden.

is tevens gerechtigd om voorafgaand aan levering monsters van de te leveren zaken te verlangen. Dergelijke monsters zullen kosteloos ter beschikking worden gesteld. Keuring van zaken houdt levering noch afname in.

ARTIKEL 4 VERPLICHTINGEN ONDERAANNEMER IN HET KADER VAN ONDERAANNEMING

onderaannemer ingeleende arbeidskracht, ingeschakelde zelfstandige of derde, is BINX gerechtigd de betreffende werknemer, arbeidskracht, zelfstandige of derde van het werk te verwijderen.

ARTIKEL 5 — KWALITEIT, GARANTIE BIJ ONDERAANNEMING EN LEVERANTIES

hij verplicht hiervan onmiddellijk schriftelijk onder opgave van redenen mededeling te doen aan BINX. Onverminderd het recht van BINX overeenkomstig het bepaalde in artikel 14, overleggen partijen of, en zo ja, op welke wijze, de levering alsnog naar genoegen van BINX kan plaatsvinden.

ARTIKEL 6 — EIGENDOM

ARTIKEL             7              —              HULPMIDDELEN

brengen op de door hem aan Onderaannemer verschuldigde bedragen.

– tegen alle risico’s zolang Onderaannemer ten aanzien van die hulpmiddelen als houder voor BINX optreedt. Het is Onderaannemer niet toegestaan enige aanduiding op de hulpmiddelen omtrent eigendomsrechten van BINX te verwijderen of te wijzigen. Onderaannemer doet uitdrukkelijk afstand van het recht om op de in dit artikel bedoelde hulpmiddelen een retentierecht uit te oefenen.

ARTIKEL 8 — UITVOERING, OPLEVERING EN TERMIJNEN

Onderaannemer zodanige maatregelen te nemen als hij ten nutte van het werk dienstig oordeelt. Indien Onderaannemer nalatig blijft zijn verplichting na te komen, is BINX gerechtigd zaken door derden te laten leveren dan wel het werk te (doen) voltooien voor rekening van Onderaannemer, onverminderd het recht van BINX op vergoeding van zijn schade. Onderaannemer gehouden om aan BINX c.q. aan de door BINX ingeschakelde derde alle gewenste medewerking te verlenen. BINX is gerechtigd daarbij gebruik te maken of te doen maken van alle aangevoerde materialen, gereedschappen, hulpmiddelen en materieel dat Onderaannemer ter beschikking staat. Daartoe is BINX tevens gerechtigd zich toegang te verschaffen tot op de bouwplaats aanwezige opslagplaatsen van Onderaannemer. Onderaannemer kan aan het hierboven bedoelde recht op ingrijpen geen recht op vergoeding van schade, kosten en gederfde winst ontlenen. Alle aanspraken van BINX in dit artikel bedoeld, zijn direct opeisbaar.

ARTIKEL 9 — FACTURERING, BETALING, VERREKENING

ARTIKEL 10 — BETALING: EINDAFREKENING

 1. Onderaannemer dient uiterlijk binnen een maand na levering en/of afronding van zijn werkzaamheden een eindafrekening bij BINX in.
  1. Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijn heeft Onderaannemer geen recht meer op vergoeding van door hem verrichte, maar nog niet gefactureerde werkzaamheden, tenzij met BINX voordien schriftelijke overeenstemming is bereikt over latere facturering van verrichte werkzaamheden.
  1. De eindafrekening biedt een volledig overzicht van al hetgeen partijen over en weer ingevolge de overeenkomst verschuldigd zijn en waren. In de eindafrekening wordt daartoe onder meer opgenomen:
 2. de aannemingssom;
 3. een specificatie van het meer- en minderwerk;

ARTIKEL 11 — AANSPRAKELIJKHEID

 1. Iedere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Onderaannemer geeft BINX het recht om Onderaannemer te verplichten tot gehele of gedeeltelijke ongedaanmaking van de tekortkoming en/of de gevolgen daarvan voor rekening en risico van Onderaannemer.
  1. Onderaannemer is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd of hoe ook ontstaan, met inbegrip van gevolgschade, welke BINX lijdt in verband met het verrichten van leveringen dan wel het uitvoeren van werkzaamheden in onderaanneming door werknemers van Onderaannemer of een door hem ingeleende arbeidskracht of ingeschakelde zelfstandige of derde. Onderaannemer is tevens aansprakelijk voor door de opdrachtgever van BINX en andere derden opgelegde kortingen, boetes, en schadevergoedingen wegens niet of te late aanvang, niet of vertraagde of ondeugdelijke levering of uitvoering of te late oplevering van werkzaamheden van Onderaannemer, ongeacht het recht op vergoeding van de verdere schade die BINX daardoor lijdt.
  1. Onderaannemer dient BINX te vrijwaren tegen alle aanspraken van de principaal en/of derden wegens het niet naleven door Onderaannemer van de verplichtingen op grond van de overeenkomst, dan wel op grond van de wet. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die BINX in dat verband lijdt of maakt.
  1. Onderaannemer zal zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel genoegzaam verzekeren en verleent BINX desgewenst inzage in de polis. Deze verzekeringsplicht strekt zich ook uit tot hulpmiddelen, welke op enigerlei wijze bij de uitvoering van deze overeenkomst zijn betrokken.
  1. BINX is niet aansprakelijk voor schade geleden aan de zijde van Onderaannemer, zijn personeel en/of door Onderaannemer ingeschakelde derden, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid dan wel opzet aan de zijde van BINX.
  1. BINX is nimmer aansprakelijk voor waardevermindering, verlies of diefstal van zaken welke aan Onderaannemer toebehoren.

ARTIKEL 12 — KETENAANSPRAKELIJKHEID

 1. Het onderstaande in dit artikel vindt toepassing indien de Wet Ketenaansprakelijkheid op de overeenkomst van toepassing is.
  1. Onderaannemer moet voor zijn bedrijfshuishouding beschikken over een inschrijving bij de bedrijfsvereniging (indien noodzakelijk), een inschrijving in het Handelsregister bij een Kamer van Koophandel, een BTW-nummer, zo nodig een vestigingsvergunning en een mandagenregistratie om tot manurenverantwoording te kunnen komen. Tevens moet Onderaannemer voldoen aan zijn inhoudingsverplichtingen op grond van de loonbelasting en de sociale zekerheidswetten of op grond van de CAO. Tevens moet Onderaannemer

desgewenst elke drie maanden een verklaring van de bedrijfsvereniging omtrent goed betalingsgedrag overleggen. Daarnaast kan desgewenst een afschrift van een G-rekening overeenkomst die voldoet aan de daaraan te stellen eisen worden verlangd. Onderaannemer richt zijn administratie in conform de eisen die daaraan volgens artikel 16 van de Coördinatiewet Sociale Zekerheid kunnen worden gesteld.

 1. Het is Onderaannemer niet toegestaan om vorderingen die aan de belastingdienst of een bedrijfsvereniging moeten worden afgedragen te cederen, te verpanden of aan een derde over te dragen.
  1. Indien Onderaannemer een derde bij de uitvoering van zijn verplichtingen betrekt, is deze hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen welke uit de Wet Ketenaansprakelijkheid voortvloeien onverminderd de bevoegdheid van BINX volledige schadevergoeding te vorderen indien Onderaannemer of de derde die door hem bij de uitvoering van deze overeenkomst is betrokken niet aan zijn verplichtingen op grond van deze wet voldoet.
  1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BINX mag Onderaannemer geen gebruik maken van ingeleende arbeidskrachten op grond van deze overeenkomst.
  1. De in het vorige lid bedoelde toestemming wordt niet verleend indien Onderaannemer niet genoegzaam aantoont dat BINX gevrijwaard blijft van betalingen door de Wet Ketenaansprakelijkheid hem opgelegd doordat de uitlenende partij niet voldoet aan zijn verplichtingen uit voornoemde wet voortvloeiende.
  1. BINX is bevoegd storting van de door Onderaannemer en de door hem ingeschakelde derde af te dragen sociale premies en loonbelasting op een geblokkeerde G-rekening te verlangen of deze bedragen in te houden op de te betalen koopprijs en deze rechtstreeks af te dragen aan de bedrijfsvereniging en de belastingdienst.
  1. Wordt BINX op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid aangesproken tot betaling van door Onderaannemer of door hem ingeschakelde derde te betalen sociale premies of in te houden loonbelasting, dan kan BINX deze op Onderaannemer verhalen onverminderd diens rechten tegenover derden uit dezen hoofde. Over de in het voorgaande van dit lid genoemde vorderingen is de wettelijke rente verschuldigd.

ARTIKEL 13 PERSONEEL VAN ONDERAANNEMER

 1. Onderaannemer garandeert dat geen inhoudingen en/of verrekeningen plaatsvinden op het minimumloon van de (eventuele) werknemers van de onderaannemer.
  1. Onderaannemer garandeert dat het minimumloon giraal aan de (eventuele) werknemers van de onderaannemer wordt overgemaakt. Het is de onderaannemer verboden het minimumloon van de werknemer van de onderaannemer contant uit te betalen.
  1. Onderaannemer garandeert dat het werk niet voor zodanige prijs is aangenomen dat de onderaannemer zijn verplichtingen (jegens bijvoorbeeld zijn (eventuele) werknemers) niet kan nakomen.
  1. Onderaannemer vrijwaart BINX tegen alle mogelijke aanspraken van de Belastingdienst en/of het UWV tot betaling van de beloning en/of de inhouding en/of afdracht van loonbelasting en/of sociale premies (zowel het werkgevers- als het werknemersdeel) en/of bijdrage Zorgverzekeringswet inclusief de daarover eventueel verschuldigde rente, executie- en invorderingskosten en administratieve boetes, in verband met de op grond van deze overeenkomst door onderaannemer en/of bij hem in dienst zijnde werknemers verrichte werkzaamheden.
 1. Onderaannemer vrijwaart BINX tegen alle mogelijke aanspraken van onderaannemer zelf of werknemers, dan wel andere arbeidskrachten die hij inschakelt op grond van artikel 7:658 en/of 7:611 BW.
  1. Onderaannemer vrijwaart BINX voorts tegen alle mogelijke aanspraken van de Inspectie SZW of een andere instantie tot het betalen van boetes, dwangsommen of anderszins inclusief de daarover eventueel verschuldigde rente, executie- en invorderingskosten in verband met het niet nakomen van de wettelijke verplichtingen door onderaannemer en/of de verplichtingen uit deze overeenkomst.
  1. Onderaannemer vrijwaart BINX tegen alle mogelijke aanspraken van de werknemers van onderaannemer en/of door haar ingeleende arbeidskrachten en/of van werknemers en/of arbeidskrachten, werkzaam bij en/of ingezet door een (onder)aannemer, die na de onderaannemer in de keten komt, tot betaling van de (inleners) beloning/het loon op grond van artikel 7:616a en 7:616b BW inclusief de daarover eventueel verschuldigde rente, executie- en andere in dat kader gemaakte kosten, in verband met de door werknemer en/of uitzendkracht verrichtte werkzaamheden voor BINX.

ARTIKEL 14 — ONTBINDING EN OPSCHORTING

 1. BINX is bevoegd naar keuze haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van schriftelijke kennisgeving aan Onderaannemer (zonder dat BINX gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding en onverminderd zijn eventuele verder toekomende rechten daaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding en restitutie van de reeds betaalde koopprijs) in geval van:
 2. surséance van betaling of faillietverklaring van Onderaannemer of een;
 3. aanvraag daartoe;
 4. verkoop of beëindiging van de onderneming van Onderaannemer, dan wel wijzigingen van de zeggenschap binnen de onderneming van Onderaannemer;
 5. onder curatelenstelling of onder bewindstelling van Onderaannemer;
 6. beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van Onderaannemer of op objecten bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst; en
 7. tekortschieten van Onderaannemer in nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst die daaruit voortvloeit;
 8. Onderaannemer zich niet houdt aan de Wet Aanpak Schijnconstructies en/of de Wet Arbeid Vreemdelingen, dan wel andere wettelijke voorschriften.
  1. Alle vorderingen, die BINX in deze gevallen op Onderaannemer mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
  1. Ingeval van een niet-toerekenbare tekortkoming worden de verplichtingen van Onderaannemer en BINX in overleg opgeschort. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op niet-toerekenbare tekortkoming beroepen indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk, doch binnen één werkdag na het intreden van de niet-toerekenbare tekortkoming, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep in kennis stelt. Indien Onderaannemer stelt dat een of meer van zijn tekortkomingen hem niet zijn toe te rekenen en BINX deze stelling aanvaardt, heeft BINX niettemin het recht

de overeenkomst te ontbinden. In een dergelijke situatie zullen partijen geen schade bij elkaar in rekening brengen.

ARTIKEL 15 — ZEKERHEIDSSTELLING

 1. BINX kan van Onderaannemer zekerheidstelling verlangen omtrent de nakoming van de verplichtingen van Onderaannemer op grond van tussen hen gesloten overeenkomsten en alle bescheiden die daarop betrekking hebben conform hetgeen in lid 2 en 3 van dit artikel is bepaald.
  1. Indien niet anders schriftelijk overeengekomen bedraagt de zekerheidstelling 10% van de aannemingssom. De zekerheid moet worden verstrekt in de vorm van een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie afgegeven door een voor BINX acceptabele bankinstelling. De bankgarantie is een afroepgarantie (on demand), die direct inroepbaar is op eerste verzoek van BINX onder de enkele schriftelijke mededeling dat Onderaannemer is tekortgeschoten in de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst. De kosten van de bankgarantie zijn voor rekening van Onderaannemer.
  1. De zekerheidstelling blijft gehandhaafd tot op het moment van oplevering c.q. aanvaarding door BINX dan wel tot op het moment dat geconstateerde gebreken zijn verholpen en alsnog aanvaarding kan plaatsvinden.

ARTIKEL 16 —     INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Onderaannemer garandeert dat het gebruik (inclusief doorverkoop) van de door hem geleverde zaken of van de door hem ten behoeve van BINX gekochte of vervaardigde hulpmiddelen, geen inbreuk zal opleveren op octrooi-, merk-, model- of auteursrechten of enige andere rechten van derden.
  1. Onderaannemer is gehouden BINX te vrijwaren voor aanspraken die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op voornoemde rechten en zal BINX alle schade vergoeden die daarvan het gevolg is. Onderaannemer is gehouden om al datgene te doen dat nodig is voor het treffen van alle maatregelen die kunnen bijdragen aan voorkoming van stagnatie bij BINX en tot beperking van de door BINX te maken kosten of te lijden schade in dit verband, een en ander op kosten van Onderaannemer.
  1. Indien op de door Onderaannemer geleverde zaken of door hem ten behoeve van BINX gekochte of vervaardigde hulpmiddelen intellectuele eigendomsrechten rusten, waaronder, maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, octrooirechten en merkrechten, verkrijgt BINX daarvan kosteloos het gebruiksrecht door middel van een niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende licentie, zulks met het recht op het verlenen van sublicenties, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  1. Alle rechten van intellectuele eigendom waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, databankrechten, octrooirechten en merkrechten, op het door BINX vervaardigde, berusten uitsluitend bij BINX of haar licentiegevers. Het is Onderaannemer niet toegestaan deze openbaar te maken, te verveelvoudigen, wijzigen of zich – anderszins – als maker en/of rechthebbende daarvan te gedragen.
  1. Door BINX aan Onderaannemer ter beschikking gestelde informatie en hulpmiddelen blijven eigendom van BINX.
  1. Onderaannemer mag voor zover niet schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de ter beschikking gestelde informatie of hulpmiddelen slechts gebruiken in het kader van en ten behoeve van de overeenkomst met BINX. De ter beschikking gestelde documenten of hulpmiddelen

mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BINX geheel nog gedeeltelijk in welke vorm dan ook beschikbaar worden gesteld aan derden of anderszins gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor BINX deze documenten aan Onderaannemer heeft verstrekt. De ter beschikking gestelde documenten of hulpmiddelen dienen door Onderaannemer op eerste verzoek van BINX aan BINX te worden geretourneerd.

ARTIKEL 17 — GEHEIMHOUDING

 1. Onderaannemer is verplicht tot absolute geheimhouding van alle hem uit hoofde der overeenkomst ter kennis gekomen of gebrachte informatie met betrekking tot het bedrijf van BINX.
  1. Het is Onderaannemer verboden documenten of afschriften of kopieën daarvan, in welke vorm dan ook, die hij voor BINX onder zich heeft, langer onder zich te houden dan voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. In ieder geval is Onderaannemer verplicht om dergelijke documenten en/of afschriften of kopieën daarvan direct na de uitvoering van de overeenkomst aan BINX te retourneren, zonder daarvan een afschrift of kopie, in welke vorm dan ook, achter te houden.
  1. Onderaannemer is verplicht dezelfde verplichtingen als bedoeld in art. 17.1 en 17.2 op te leggen aan zijn werknemers of derden die hij bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

ARTIKEL 18 — SLOTBEPALINGEN

Deze voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal. Bij onduidelijkheid en verschil in interpretatie en/of uitleg van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst te allen tijde doorslaggevend

ARTIKEL 19 — TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN

 1. Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
  1. Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het arbitragereglement van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals dit luidt op de datum van het sluiten van deze overeenkomst.